صفحه اصلی اپلیکیشن فهرست موضوعی کتاب ها

کدنویسی ریاضی در متلب

کدنویسی ریاضی در متلب مدیریت سایت
19 آبان 1399
620 بازدید
کدنویسی ریاضی در متلب

ﻳﻜﻰ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎي رﻳﺎﺿﻰ و ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴـــﺮد، ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛــﺖ Math Work اراﺋﻪ ﻣﻰﮔﺮدد. ﻧﺎم اﻳﻦ ﻧﺮم ا ﻓﺰار از ﻋﺒﺎرت Matrix Laboratory اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ و از آن در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاي رﺷﺘﻪي ﺧﺎص، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻮدن آن در اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﻄﻮح ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ را ﻣﻰﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آن آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻛﺪﻧﻮﻳﺴﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻳﺎﺿﻰ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. امید است مطالعه این کتاب گامی کوچک در ارتقای سطح دانش مخاطبین گرامی به همراه داشته باشد .

آنچه در این کتاب می خوانیم :

-مقدمه کدنویسی ریاضی در متلب

-دستورات و عملگرهای ریاضی در متلب

-ماتریس های ریاضی در متلب 

-بردارهای ریاضی در متلب 

-توابع و چند جمله ایی ها در متلب 

-مشتق ها در متلب

- انتگرال ها 

-توابع حدی در متلب 

- لاپاس 

-اعداد مختلط 

-معادلات چند مجهولی در متلب 

- ترسیم گرافیکی توابع در متلب 

و دهها مطلب کاربردی دیگر ...................

دیدگاه ها(0)